Školní metodik prevence

Mgr. Andrea Frosová

telefon: 541 211 944 klapka 26

e-mail: janotova@zssirotkova.cz

 • provádí konzultační a poradenskou činnost se žáky a jejich rodiči v oblasti sociálně patologických jevů, poskytuje rady a odbornou pomoc žákům, kteří:
  • bojují s potížemi souvisejícími s užíváním alkoholu, tabáku, omamných a psychotropních látek nebo by se o těchto zdraví nebezpečných látkách chtěli dozvědět více
  • se necítí bezpečně ať už ve škole nebo mimo ni
  • by si chtěli pohovořit o xenofobii, rasismu, intoleranci
  • mají problémy s příjmem potravy
 • připravuje a realizuje Minimální preventivní program, který je vypracován na každý školní rok
 • navrhuje metodické materkály a pomůcky pro realizaci MPP
 • podílí se na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence – materiály k třídnickým hodinám
 • spolupracuje s různými školskými a dalšími krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními a institucemi, které zajišťují sociálně – právní ochranu dětí a mládeže
 • pracuje se žákovskými kolektivy metodami aktivního sociálního učení – pozitivně ovlivňují klima tříd i celé školy
 • zajišťuje metodickou pomoc ostatním učitelům při zavádění preventivní výchovy do výuky
 • spolupracuje s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • sleduje rizika vzniku a projevů sociálně patologických jevů ve škole a navrhuje možnosti jejich řešení