Zápis do 1. tříd

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizaci zápisů bez osobní přítomnosti dětí ve škole a upřednostnění podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

V ZŠ Sirotkova byla doba pro přijímání žádostí o přijetí stanovena

od pátku 9. 4. 2021 do pátku 16. 4. 2021

Jak postupovat:

 • Podmínkou pro registraci žáka k zápisu je vyplnění elektronické žádosti o přijetí do ZŠ na adrese: https://zapisdozs.brno.cz (kde číslo pojištěnce je RČ dítěte bez lomítka, spuštění registrací je od 1. 3. 2021).
 • Podání žádosti: Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

– do datové schránky školy (ID dat.schránky: mpi3naw),

– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

– poštou,

– osobní podáníupřednostňujeme vhození zalepené obálky s nápisem ZÁPIS do poštovní schránky vedle hlavního vchodu do školy na adrese Sirotkova 36 nebo v úředních hodinách sekretariátu (v pracovních dnech 7.00 – 15.00 hod.) do schránky umístěné za vstupními dveřmi z ulice Sirotkovy, případně její doručení Českou poštou.

 • Obálka se jménem dítěte musí obsahovat:

– vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí z webu https://zapisdozs.brno.cz, vč. podepsané přílohy Informační povinnost

– kopii rodného listu dítěte, na které bude napsán text: „Souhlasím s jeho užitím pro účely zápisu do 1. třídy.“ (jen pro kontrolu totožnosti dítěte a zákonných zástupců – škola prohlašuje, že po skončení správního řízení budou všechny kopie rodných listů skartovány). Připojte Váš podpis 

– vyplněný dodatek k žádosti s doplňujícími informacemi o zájemci o přijetí z našeho webu

– potvrzení o trvalém bydlišti dítěte ve spádové oblasti – pouze v případě, pokud došlo ke změně bydliště po 1.2.2021 (škola disponuje výpisem žáků ze spádové oblasti z matriky k tomuto datu)

 • O zaevidování žádosti o přijetí budete informováni mailem na kontaktní adresu z žádosti.

 

 • v případě, že budete žádat o odklad začátku školní docházky, je třeba k zápisu dodat žádost o odklad (taktéž k vyplnění na uvedeném webu MMB). Aby mohl být odklad vyřízen, musí být žádost doplněna dvěma doporučeními – pedagogické poradny a odborného (dětského) lékaře. Pokud bude žádost o odklad neúplná, bude s Vámi zastaveno správní řízení do doby, než budou potřebná potvrzení do školy doručena. I když v době zápisu nebudete mít potřebné dokumenty vyřízeny, informujte prosím školu, že o odkladu uvažujete. Žádáme zákonné zástupce, kteří budou žádat o odklad zahájení školní docházky, aby tak učinili výhradně ve své spádové škole.

Seznam přijatých zájemců bude zveřejněn na venkovní nástěnce školy a na webových stránkách nejpozději do 30 dnů od ukončení přijímání žádostí.

Schůzka rodičů a přijatých žáků s vyučujícími se uskuteční po znovuotevření provozu základních škol, o termínu budete informováni prostřednictvím elektronické pošty a našich webových stránek.

Z důvodu, že nelze zorganizovat ani Den otevřených dveří (původně plánovaný na čtvrtek 18.3.), nabízíme všem rodičům možnost online konzultací s vedením školy. Jakékoliv dotazy týkající se zápisu do ZŠ Sirotkova Vám rádi zodpovíme:

– ve středu 17. 3. 2021 od 8.00 do 10.00 hod.  

– ve čtvrtek 18. 3. 2021 od 9.00 do 11.00 hod.

vždy na odkazech:

https://meet.google.com/ebx-mcbi-cmr – Mgr. Lukáš Ulč, zástupce ředitele školy

nebo

https://meet.google.com/ajp-uaic-kom – Mgr. Dan Jedlička, ředitel školy

 

 • ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat tři první třídy, v jedné z nich se bude matematika vyučovat metodou prof. Hejného

 

Třídní učitelky budoucích 1. tříd:
Mgr. Jitka Bínová, Mgr. Lenka Řezáčová, Mgr. Monika Neckař Herodesová

Směrnice pro přijímání žáků do 1. tříd – smernice pro prijeti

 

Vážení rodiče,

v čase do zahájení povinné školní docházky můžete svému dítěti pomoci v jeho dalším rozvoji tím, že jej povedete v oblastech, ve kterých byla při zápisu zjištěna nižší úroveň školní připravenosti. Jako návod vám mohou sloužit níže uvedená doporučení a také tzv. Desatero pro rodiče (ke stažení na stránkách MŠMT – https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku).

Jak můžete pomoci svým dětem:

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.