Prevence školní neúspěšnosti

V roce 2016 statutární město Brno zpracovalo v rámci výzvy OP VVV č. 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL projektovou žádost, která byla MŠMT předložena v říjnu 2016. Hodnotící proces byl ukončen 28. 2. 2017, kdy hodnotící komise MŠMT doporučila projektový záměr k financování. Od 1. září 2017 tedy statutární město Brno realizuje projekt s názvem „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“ v hodnotě téměř 50 000 000 Kč. Nositelem projektu je odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

Naše škola je do tohoto projektu také zapojena. V rámci jeho náplně ve škole pracuje několik doučovatelů, kteří tak úspěšně navazují na mentorskou práci, která na brněnských školách probíhala již od září 2014. Další aktivitou je kroužek sociálního rozvoje a aktivního občanství, v naší škole pod hlavičkou Žákovského parlamentu. Díky projektu máme ve škole obsazenu pouici koordinátora aktivit pro rodiny – pořádáme pro rodiče žáků zajímavé workshopy a semináře (např. vánoční dílničky, seminář o kyberšikaně, první pomoci, apod.). Dále podporujeme pouzici kariérového poradenství, připravujeme pro žáky aktivity spojené s výběrem jejich budoucho povolání (návštěvy veletrhu SŠ, pracovního úřadu, testy profesní orientace, apod.). Důležitou součástí projektu je i metodická podpora zapojených škol z úrovně OŠMT MMB při realizaci společného vzdělávání, kdy budou na školách působit koordinátoři inkluze. Školy z projektu také získají finanční prostředky na pomůcky pro práci ve vyučování.

Více o projektu na stránkách MMB.