Spolupráce

Fakulta sportovních studií Brno

Naše škola byla vybrána jako školící centrum pedagogických praxí studentů oboru Tělesná výchova a trenérství. Skupiny studentů docházejí pravidelně do výuky a podílejí se na průběhu hodiny, následně jsou jejich výstupy na základě videozáznamů rozebírány, seznamují se s chodem školy a školní administrativou.

Filosofická fakulta MU Brno

Ve spolupráci s Katedrou románských jazyků jsme se zapojili do projektu nadace INKA. Studenti Filosofické fakulty budou v naší škole vyučovat základům španělštiny za velmi symbolickou částku, která bude odeslána na konto nadace INKA, a zajistí tak finanční podporu na vzdělání peruánských dětí. Zároveň je tato spolupráce přínosem pro osvojení základních pedagogických a metodických zásad budoucích kolegů – pedagogů.

IPPP ČR Středisko integrace menšin Brno

Naše škola využívá asistentů této organizace při práci s dětmi cizích státních příslušníků.

Hvězdárna a planetárium Brno

S Hvězdárnou a planetáriem Brno se sídlem na Kraví hoře má škola uzavřenu Smlouvu o partnerství při realizaci projektu Internetový kurz základů astronomie v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Žáci školy ověřují srozumitelnost a provozuschopnost e – learningového projektu sestaveného odbornými řešiteli.

Mateřské školy

S mateřskými školami v Žabovřeskách dlouhodobě udržujeme pracovní i přátelské vztahy. Nejčastěji spolupracujeme s vedením i učitelkami z MŠ Fanderlíkova, MŠ Žižkova a MŠ Gabriely Preissové.Budoucí prvňáčci navštěvují vždy na jaře 1. třídy naší školy a seznamují se s prostředím, vyučujícími i režimem ve škole. V podzimních měsících přicházejí do školy učitelky MŠ a sledují a „kontrolují“, jak si jejich bývalí svěřenci vedou a zda jsou ve škole spokojeni. od učitelek MŠ získávají vyučující 1. stupně informace o výchovných a sociálních problémech budoucích žáků, návody na individuální přístup k jednotlivým dětem, což usnadňuje jejich budoucí práci v 1, ročníku.

Salesiánské středisko mládeže

Spolupráce byla škole nabídnuta v roce 2010. Třídy 6. a 7. ročníku se účastní výchovného programu, který si všímá oblasti mezilidských vztahů. Program připravili zaměstnanci střediska. Desítky našich žáků využívají i dalších nabídek Salesiánského střediska v oblasti volnočasových aktivit. Protože naše škola nemá vlastní hřiště , přijímáme s povděkem , že vedení střediska propůjčuje zdarma prostory hřiště ke sportovním aktivitám školy. Tradicí se stává utkání ve fotbale mezi našimi žáky 1. stupně a členy fotbalového kroužku Salesiánského střediska.

Mahenova knihovna

Naším partnerem je především pobočka MK na ulici Mozolky. Tamními knihovnicemi jsou pro naše žáky připravovány zajímavé besedy o četbě a autorech a výukové programy. Pracovnice knihovny se též zúčastňují organizace Noci s Andersenem, která se u nás ve škole pravidelně koná pro žáky 2. ročníku.

Vydavatelství Nová škola

Naše instituce je pilotní školou pro ověřování interaktivních učebnic vydavatelství. Dostáváme k dispozici kompletní sady interaktivních učebnic pro všechna naukové předměty, včetně interaktivních cvičení , a ověřujeme je ve výuce. Postřehy a připomínky našich učitelů jsou zapracovávány do následných úprav učebnic. Někteří naši učitelé se také sami aktivně podílejí na návrzích a vytváření těchto interaktivních materiálů pro Novou školu. Jedná se především o matematiku, přírodopis a dějepis.

Památník Lidice

V rámci výuky dějepisu už několik let pravidelně spolupracujeme s Památníkem Lidice. Žáci se účastní výukových programů Památníku Lidice, které jsou zaměřeny na dějiny druhé světové války a připomenutí lidické tragédie. Pro učitele Památník připravuje semináře na vysoké odborné úrovni a rovněž poskytuje náměty pro práci ve škole a na exkurze s žáky.