Současnost školy

Ve školním roce 2023/2024 má škola celkem 31 tříd, z toho 16 tříd nižšího stupně a 15 tříd vyššího stupně, které navštěvuje celkem 778 žáků,  škola je naplněna na maximální kapacitu. Průměrný počet žáků ve třídě je 25.

Škola má řadu odborných učeben: dvě učebny speciálního pedagoga, učebnu fyziky, chemie, tři učebny informatiky, pět nových jazykových učeben, učebnu hudební a výtvarné výchovy, pracovních činností,  školní dílnu, cvičnou kuchyňku a tři tělocvičny.

Všechny učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi ActivBoard s ozvučením. Vyučující díky tomu mohou při výuce používat interaktivní učebnice, svoje přípravy i různé výukové programy, včetně on-line zdrojů.  Dále škola pořídila sadu dvě sady mobilních notebooků, sadu tabletů pro žáky, sadu 15 GPS navigací pro výuku v terénu, sadu fotoaparátů a videokamer pro pořizování a následné zpracování fotografií a videa, několik sad hlasovacích zařízení pro použití s interaktivními tabulemi a také sadu programovatelných lego robotů a ozobotů pro výuku programování, automatizace a řízení.

Výuka tělesné výchovy probíhá ve třech tělocvičnách, na hřišti s umělým povrchem ve dvoře školy, ve vybavené posilovně či v prostorách sportovního areálu Rosnička.

Byla dokončena přestavba podkrovních prostor, ve kterých škole vznikly dvě nové velké jazykové učebny, učebna speciálního pedagoga pro výuku jazyků a dvě moderně vybavené jazykové laboratoře. Stále se rozrůstající školní knihovna byla přestěhována do větších prostor, kde budou mít žáci možnost si knihu nejen půjčit, ale v přilehlé odpočívárně si ji i v pohodlí přečíst.

Školní družina, umístěná v atypických prostorách podkroví školní budovy, má 10 oddělení, které navštěvuje 275 žáků.

Ve školní jídelně je denně vydáno 700 obědů.

Škola zaměstnává dva speciální pedagogy, kteří se individuálně věnují žákům s poruchami učení. Vedou hodiny logopedie, grafomotoriky a speciálně pedagogické reedukace.

Pedagogický sbor má 54 členů, z čehož je 16 mužů, což je 30%.

Žáci si mohou vybrat z nabídky zájmových kroužků se vzdělávacím obsahem:
– na 1. stupni Informatika, Logopedie, Seminář z matematiky, Angličtina hrou, Příprava na zkoušky CAM
– na 2. stupni pak  již zmiňovaná Informatika,  Seminář z matematiky pro žáky matematických tříd, Seminář z českého jazyka a Seminář z matematiky, Příprava na zkoušky CAM

Výuka Angličtiny je v naší škole povinná od 3. ročníku. Všichni žáci mají však možnost učit se angličtině již  od 1. ročníku formou zájmového kroužku.

Při škole pracuje množství zájmovových kroužků nejrůznějšího zaměření, nabídka kroužků je každý rok aktualizována dle možností vyučujících a zájmu žáků. Aktuální nabídku kroužků najdete zde.

Další mimoškolní a volnočasové aktivity školy:

 • poznávací pobyt ve Velké Británii – skautský tábor v Ipswichi – návštěva místní školy
 • exkurze a výměna zkušeností učitelů a účast našich žáků ve vyučování s družební základní školou v rakouské vesničce Bad-Eisenkappel a ve víceletém gymnáziu ve Voelkenmarktu
 • lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd
 • zdokonalovací lyžařský kurz pro žáky 7.-9. tříd v Rakousku
 • ŠvP pro žáky 9. tříd, zaměřená na cykloturistiku a vodácký výcvik na Lužnici – jižní Čechy
 • terénní výuka zeměpisu pro žáky 6. ročníků v Ivančicích
 • celodenní odborná exkurze pro žáky 9. tříd (mineralogie, speleologie)
 • celodenní exkurze s dějepisným zaměřením
 • celodenní exkurze – Praha
 • zimní či jarní ŠvP tříd 1. i 2. stupně
 • účast žáků 1. i 2. stupně na žabovřeské sportovní olympiádě

Pravidelné výukové programy mimo školu:

 • CVČ Lužánky, CVČ Bystrouška, CVČ Rozmarýnek, DEV Lipka
 • Kounicovy koleje
 • Moravská galerie, Mahenova knihovna
 • Technické muzeum, Planetárium M. Koperníka
 • dopravní hříště v Komíně
 • plavecký stadion Lužánky
 • ZOO Brno

Mimořádné školní akce:

 • besedy o kriminalitě mládeže, bezpečnosti v dopravě s příslušníky Městské policie
 • instruktážní výuka v rámci Dne zdraví – akce pro 8. ročníky, posádka  Záchranné služby seznámí žáky s vybavením sanitky a odborně proškolí žáky v poskytnutí první pomoci.
 • Den Země – celodenní ekologicky zaměřená soutěž pro všechny žáky realizovaná formou stanovišť v areálu Rosnička a na Kraví hoře
 • Den volby – celodenní projektová akce, kdy učitelé připraví pro žáky zajímavé aktivity a žáci sami si zvolí, kterých aktivit se zúčastní.
 • Den sportu – žáci vybírají z netradičních i klasických sportovních disciplin
 • Den zvířat – žáci přinesou své domácí zvíře a podělí se se svými spolužáky o to, jak se o ně starat (1. stupeň)
 • English day
 • Finanční gramotnost – projektový den zaměřený na hospodaření s penězi, sestavování rozpočtu,
 • celoškolní projekty – v rámci každého předmětu bude ve školním roce realizován minimálně jeden celoškolní projekt (např. Bezpečná cesta do školy, Můj dům, Cestovní kancelář a další)

Příklady akcí školní družiny:

 • jarmark výtvarných prací dětí ŠD
 • podzimní Drakiáda
 • kulturní vystoupení v rámci Vánočních trhů na Nám. Svobody, Vánoce ve Vaňkovce, vystoupení pro MŠ Fanderlíkova, domovy sociální péče a Českého červeného kříže
 • olympiáda na hřišti Rosnička
 • Odlet vlaštovek
 • Strašidelná šou
 • malování na chodníku s přespáním v budově školy
 • Mikulášská besídka
 • taneční festival s účastí folklórního tanečního kroužku a Mažoretek
 • vynášení Morany
 • běh podzimním lesem
 • návštěvy ZOO, divadelních a filmových představení
 • závody na lopatě
 • velká velikonoční výstava – soutěž o nejkrásnější velikonoční kraslici – Miss Vajíčko
 • atletický trojboj ŠD, školní a městské kolo

Jsme velice rádi, že má naše škola výbornou pověst a vážíme si důvěry rodičů.