Omluvenky

Od školního roku 2017/18 bude administrativa spojená s omlouváním absencí žáků převedena do informačního systému Edookit. Podrobná pravidla pro omlouvání absence najdete ve školním řádu ZDE

    • Omlouvání nepřítomnosti zpětně

Nepřítomnost žáka je třeba omluvit řádným způsobem, tj. ihned po ukončení nepřítomnosti v informačním systému Edookit v nabídce Docházka označit a stiskem tlačítka omluvit příslušné dny či hodiny absence. V odůvodněných případech, (o kterých rozhoduje třídní učitel) je možné požadovat i lékařské potvrzení důvodu absence. Zjistí-li škola, že důvody na omluvence neodpovídají skutečnosti, (např., byl-li žák přistižen „za školou“ a následně rodiči omluven v rozporu se skutečným stavem věci), není povinna zameškané hodiny omluvit. Při nepřítomnosti žáka je třeba informovat školu do 48 hodin, a to buď avizem prostřednictvím IS Edookit, či výjimečně telefonicky na čísle 541 211 944, s uvedením jména žáka, třídy, kterou navštěvuje a třídního učitele, kterému má být informace sdělena.

    • Odchod žáka ze školy

Odchází-li žák ze školy, např. na lékařské vyšetření, v průběhu vyučování, je třeba předem omluvit jeho nepřítomnost prostřednictvím aviza v IS Edookit a žáka vyzvednout v budově školy. Ve výjimečných případech můžete o odchodu žáka na vyšetření apod. písemně informovat třídního učitele („lísteček“), do omluvenky je nutné v tomto případě napsat formulaci: „Přebírám odpovědnost, může odejít sám.“ Není-li tato formulace v omluvence uvedena, není možné žáka ze školy pustit.

    • Omlouvání z důvodů předem plánované delší nepřítomnosti

Nepřítomnost do tří dnů výuky schvaluje třídní učitel. O nepřítomnosti jej předem informujte avizem v IS Edookit.
Delší nepřítomnost žáka z důvodu rekreačního pobytu s rodiči, sportovního soustředění, divadelního či pěveckého vystoupení atp., je třeba řešit předem formou žádosti o uvolnění. Žádost třídní učitel doporučí či nedoporučí (např. v případě vysokého množství již dříve zameškaných hodin) ředitelství, které rozhodne a informaci o svém rozhodnutí předá třídnímu učiteli. Třídní učitel poté informuje zákonné zástupce žáka.
Vzor žádosti je zde.