Sociální pedagog

Sociální pedagog

Mgr. Veronika Zabijak, zabijak@zssirotkova.cz

Sociální pedagog ve spolupráci s výchovným poradcem a metodiky prevence pomáhá předcházet sociálně patologickým jevům ve třídních i školních kolektivech.  Konkrétní úlohou sociálního pedagoga v ZŠ Sirotkova je

  • spolupracovat s třídními učiteli při přípravě náplně pro třídnické hodiny
  • zjišťovat klima ve třídách a ve spolupráci s třídním učitelem pracovat na zlepšení klimatu ve třídě
  • pomoci při organizaci adaptačních a zážitkových akcí

V rámci třídnických hodin se zaměřuje na osobnostně-sociální rozvoj žáků. Především se jedná o následující témata:

  • mezilidských vztahů,
  • komunikace,
  • sebepoznání a sebepojetí,
  • hodnoty, postoje,
  • řešení problémů (připravit žáky na efektivní zvládání reálných situací).

Metody, které využíváme, jsou vybírány dle cíle, kterého chceme v hodině dosáhnout za účelem podnícení žákovy aktivity. Při práci preferujeme debatu s žákem před okamžitým udílením rad a doporučení. Podle toho, co chceme rozvíjet, uplatňujeme v třídnických hodinách následující metody:

–         zážitková pedagogika,
–         dramatická výchova (hraní rolí, živé obrazy, pantomima),
–         diskuse,
–         skupinová práce,
–         hry
–         aktivizující metody,
–         zkušenostní metody,
–         modelové situace,
–         pantomim a živých obrazů,
–         kreslících metod,
–         rolových a situačních her.

Obvyklá struktura třídnické hodiny vypadá následovně:

–         aktivační hra (ledolamka) = Jednoduché, kratší, zábavné hry, které se hrají na začátku a jejichž cílem je uvolnit napětí účastníků jinými slovy „prolomit ledy“, rozehřát a naladit na společnou práci.

–         hlavní aktivita tematicky zaměřená,

–         reflexe toho, co proběhlo v třídnické hodině

Příklady aktivit pro třídnické hodiny

Díky reflexi si žáci z prožitých aktivit odnášejí obohacenou (vědomě zpracovanou) zkušenost uplatnitelnou v dalším učení a v životě. Učitel má během reflexe provázející roli, tj. klade otázky a nehodnotí.

 

Největší důraz při práci sociálního pedagoga je kladen na zlepšování vztahů mezi žáky v rámci tříd i celé školy.