Žákovský parlament

Školní parlament poskytuje prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání a umožňuje jim podílet se na chodu školy. Zástupci Školního parlamentu se pravidelně 1x týdně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití. Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům. Snaží se vzájemně najít optimální řešení. Školní parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Snaží se o naplňování cílů školy – podporovat výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu a působit proti rizikovým jevům v chování. Jednotlivých schůzek se účastní vedoucí ŽP – Mgr. Lukáš Ulč a zástupci jednotlivých tříd, kteří se jeho prostřednictvím chtějí zapojit do možnosti spolupodílet se na chodu školy. Na schůzky jsou kromě zaměstnanců školy zvány i osoby z veřejného života (např. představitelé obce, pamětníci apod.). Nedílnou součástí práce parlamentu je podporovat pozitivní klima školy prostřednictvím stmelovacích aktivit, pořádání žákovských soutěží, koncertů apod.

 

Žákovský parlament má povinnost:

  • prostřednictvím svých zástupců spolupracovat s vedením školy, učiteli i ostatními zaměstnanci školy a vycházet přitom ze závazných pravidel školy
  • respektovat společenská pravidla a dodržovat zásady slušného chování
  • dbát na tradici školy a dbát na její dobrou pověst
  • přijmout plnou morální zodpovědnost za své iniciativy
  • být reprezentantem školy

Žákovský parlament má právo zejména:

  • vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti
  • podílet se aktivně na veškerém životě školy
  • přednést své návrhy vedení školy i vyučujícím
  • získávat a zveřejňovat informace

DESATERO PARLAMENTÁŘE

1. Chodí na schůzky
2. Zjišťuje názory spolužáků
3. Informuje o činnosti ŽP na tříd. hodinách
4. Komunikuje, nebojí se říct svůj názor
5. Snaží se dohodnout, nediktuje, nepřikazuje
6. Ctí pravidla diskuze, respektuje názory druhých
7. Předchází negativním jevům jako je šikana, ubližování a ničení majetku
8. Posiluje partnerství mezi učiteli, žáky a vedením školy
9. Aktivně se podílí na zlepšování klimatu školy
10. Reprezentuje školu na veřejnosti

Zápisy ze žákovského parlamentu 2022/2023:

Zápis 19.9.2022
Zápis 26.9.2022
Zápis 3.10.2022
Zápis 10.10.2022
Zápis 17.10.2022
Zápis 24.10.2022
Zápis 31.10.2022
Zápis 7.11.2022
Zápis 14.11.2022
Zápis 21.11.2022
Zápis 28.11.2022
Zápis 5.12.2022
Zápis 12.12.2022
Zápis 19.12.2022
Zápis 9.1.2023
Zápis 16.1.2023
Zápis 23.1.2023
Zápis 30.1.2023