Žákovský parlament

Školní parlament poskytuje prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání a umožňuje jim podílet se na chodu školy. Zástupci Školního parlamentu se pravidelně 1x týdně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití. Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům. Snaží se vzájemně najít optimální řešení. Školní parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Snaží se o naplňování cílů školy – podporovat výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu a působit proti rizikovým jevům v chování. Jednotlivých schůzek se účastní vedoucí ŽP – Mgr. Lukáš Ulč a zástupci jednotlivých tříd, kteří se jeho prostřednictvím chtějí zapojit do možnosti spolupodílet se na chodu školy. Na schůzky jsou kromě zaměstnanců školy zvány i osoby z veřejného života (např. představitelé obce, pamětníci apod.). Nedílnou součástí práce parlamentu je podporovat pozitivní klima školy prostřednictvím stmelovacích aktivit, pořádání žákovských soutěží, koncertů apod.

 

Žákovský parlament má povinnost:

  • prostřednictvím svých zástupců spolupracovat s vedením školy, učiteli i ostatními zaměstnanci školy a vycházet přitom ze závazných pravidel školy
  • respektovat společenská pravidla a dodržovat zásady slušného chování
  • dbát na tradici školy a dbát na její dobrou pověst
  • přijmout plnou morální zodpovědnost za své iniciativy
  • být reprezentantem školy

Žákovský parlament má právo zejména:

  • vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti
  • podílet se aktivně na veškerém životě školy
  • přednést své návrhy vedení školy i vyučujícím
  • získávat a zveřejňovat informace

DESATERO PARLAMENTÁŘE

1. Chodí na schůzky
2. Zjišťuje názory spolužáků
3. Informuje o činnosti ŽP na tříd. hodinách
4. Komunikuje, nebojí se říct svůj názor
5. Snaží se dohodnout, nediktuje, nepřikazuje
6. Ctí pravidla diskuze, respektuje názory druhých
7. Předchází negativním jevům jako je šikana, ubližování a ničení majetku
8. Posiluje partnerství mezi učiteli, žáky a vedením školy
9. Aktivně se podílí na zlepšování klimatu školy
10. Reprezentuje školu na veřejnosti

Zápisy ze žákovského parlamentu 2023/2024:

Zápis 25.9.2023
Zápis 2.10.2023
Zápis 9.10.2023
Zápis 16.10.2023
Zápis 23.10.2023
Zápis 30.10.2023
Zápis 6.11.2023
Zápis 13.11.2023
Zápis 20.11.2023
Zápis 27.11.2023
Zápis 4.12.2023
Zápis 11.12.2023
Zápis 18.12.2023
Zápis 15.1.2024
Zápis 22.1.2024