Vytisknout stránkuVytisknout stránku

Základní informace

Základní škola Sirotkova 36 je právním subjektem, jehož zřizovatelem je Město Brno - Městská část Žabovřesky. Ve škole se vyučuje od školní roku 2011/2012 již ve všech třídách podle Školního vzdělávacího programu. Pro školní rok 2011/2012 je zaměřeno na výuku matematiky a informatiky 8 tříd, a to 5.C, 5.D, 6.C, 6.D, 7.C, 7.D, 8.B a 9.C.

Součásti školy (šk. rok 2011/2012)

Současnost školy (šk. rok 2011/2012)

Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 29 tříd, z toho 16 tříd nižšího stupně a 13 tříd vyššího stupně, které navštěvuje celkem 753 žáků. Škola je naplněna na maximální kapacitu, kterou jsme si ve školním roce 2009/2010 museli nechat navýšit. Průměrný počet žáků ve třídě je 26.

Škola má 19 odborných učeben: učebnu speciálního pedagoga I. a II., fyziky, chemie, přírodopisu I. a II., zeměpisu I. a II., informatiky I. ,II. a III., hudební výchovy, pracovních činností, výtvarný ateliér, keramickou dílnu, školní dílnu, cvičnou kuchyňku a dvě tělocvičny.

Všechny učebny jsou od 1. 9. 2011 vybaveny interaktivními tabulemi ActivBoard s ozvučením. Vyučující jakéhokoliv předmětu si přinese do třídy svůj notebook, připojí ho k tabuli a dataprojektoru a může s dětmi používat interaktivní učebnice, svoje přípravy, různé výukové programy nebo může s dětmi v hodině pracovat s internetem. Tabule jsme koupili z peněz na projekt EU. Dále si škola pořídila sadu 15 GPS navigací pro výuku v terénu a sadu tofoaparátů a videokamer pro pořizování a následné zpracování fotografií a videa.

Výuka tělesné výchovy probíhá ve dvou tělocvičnách, na hřišti s umělým povrchem ve dvoře školy nebo ve vybavené posilovně či v prostorách sportovního areálu Rosnička. K dispozici žákům je i nová školní sauna.

Školní družina, umístěná v atypických prostorách podkroví školní budovy, má 10 oddělení, které navštěvuje 275 žáků.

Ve školní jídelně je denně vydáno 700 obědů.

Od roku 1980 se u nás na škole otevírají páté výběrové třídy určené pro žáky s hlubším zájmem o matematiku. První rok byli zájemci vybíráni především z řad čtvrťáků navštěvujících tuto školu. V dalších letech se pověst rozšířila a dnes máme žáky z celého Brna i okolí. Tomu odpovídá i úroveň tříd. I když jsou žáci klasifikováni jen za základní učivo, určené osnovami, pronikají do jednotlivých témat mnohem hlouběji, učí se rychlejším tempem, a to i v jiných předmětech. Ve třídách je nižší počet žáků, což umožňuje individuální přístup. Matematiku v matematických třídách vyučují učitelé se vzděláním pro výuku na středních školách a systematicky připravují žáky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia. O velmi dobré úrovni výuky svědčí počet žáků pátých matematických tříd, přijatých na gymnázia - v roce 2011 to bylo 63%. Pokud žák není na osmileté gymnázium přijat, může dále pokračovat v naší škole ve výběrové matematické třídě až do deváté třídy.

Žáci matematických tříd se pravidelně účastní matematických soutěží - mezinárodní matematické soutěže Klokan, Matematické olympiády a Pythagoriády a každoročně se mohou pochlubit řadou pěkných umístění v městských i vyšších kolech. Naše škola sama pořádá dvě brněnské matematické soutěže, a to Miniolympiádu 4. tříd a Pythagoriádu 8. tříd. Vyučujíci matematiky organizují také školní kolo v piškvorkách a školní a městské kolo v Sudoku. Všichni žáci od pátého ročníku mají možnost účastnit se výuky informatiky. Povinně mají v šestém ročníku dvě a v sedmém jednu hodinu týdně. Pro žáky matematických tříd je informatika dvě hodiny za týden. V osmém a devátém ročníku mají všichni žáci možnost pracovat s počítači formou volitelného předmětu (Informatika nebo Využití informačních technologií).

Nyní je informatika vyučována ve třech počítačových učebnách. Rozdíl v jejich vybavení je zanedbatelný. Liší se však způsob, jakým je škola získala. Vybavení učebny umístěné v podkroví má škola k dispozici ze sponzorského daru. Je v ní umístněno celkem 14 stanic pro žáky (konfigurace: Intel Celeron 2GHz, 1 GB RAM, 17" monitor, příslušenství). K dispozici je žákům laserová síťová tiskárna HP2200dn. Ve druhé počítačové učebně, kterou škola získala také ze sponzorského daru v roce 2009, je žákům přístupných čtrnáct pracovních stanic (konfigurace: AMD Athlon XP 3500+, 1GB RAM, 17" monitor,… ). Počet žákovských stanic odpovídá počtu žáků v pracovní skupině (třídy jsou pro výuku informatiky děleny na poloviny), každý žák tedy zadaný problém řeší samostatně na svém počítači. Třetí počítačovou učebnu zakoupila škola na konci roku 2004 a kompletně obnovená v roce 2009 a je v ní 28 počítačů (konfigurace: CPU AMD Athlon X2 5200+, 2GB RAM, 17" monitor, CD ROM 52x..) připojených do školní sítě. Tato učebna je využívána především pro výuku ostatních předmětů. Obrovskou výhodou je, že každý žák má k dispozici svůj počítač, i když přijde na výuku celá třída. Toho využívají především vyučující českého jazyka, cizích jazyků, matematiky (škola koupila velmi pěkný software na geometrii, včetně prostorových zobrazení), přírodopisu, dějepisu, zeměpisu, fyziky a výtvarné výchovy (výukové programy pro teorii výtvarného umění). Tato učebna funguje v odpoledních hodinách také jako informační centrum a anglická knihovna. Jsou zde uloženy encyklopedie, knihy v anglickém jazyce, učebnice a odborná literatura tak, aby si mohli žáci vyhledávat informace zároveň v knížkách i na internetu. Učebna je otevřena pro žáky denně kromě středy od 13.00 do 15.00 hod.

Všechny počítače na škole jsou připojeny prostřednictvím lokální sítě nepřetržitě k celosvětové síti Internet garantovanou rychlostí 8Mb/s. V loňském roce škola získala jako sponzorský dar větší počet starších počítačových sestav (přibližně úrovně 2GHz), které byly dány žákům do tříd a připojeny ke školní síti a internetu.

U vrátnice na chodbě vznikl počítačový koutek, kam si žáci mohou kdykoliv přijít něco najít na internetu nebo vytisknout zadané práce. U kabinetu informatiky jsou pro žáky na chodbě instalovány dva monitory, na kterých běží informace o aktuálním dění ve škole, fotografie z akcí školy a příklady prací žáků.

Škola zaměstnává tři speciální pedagogy, kteří se individuálně věnují žákům s poruchami učení. Vedou hodiny logopedie, grafomotoriky a speciálně pedagogické reedukace.

Pedagogický sbor má 48 členů, z čehož je 19 mužů, což je 40%.

Každý žák 7. až 9. ročníku si musí vybrat z nabídky volitelných předmětů. Pro školní rok 2010/2011 je nabídka následující: Německý jazyk, Výběrový seminář z Čj (určen pro žáky s SPU), Informatiku, Pohybovou výchovu, Využití informačních technologií, Domácnost a Technické práce. Na tyto hodiny se spojí třídy v ročníku a děti se rozdělují podle zájmů.

Žáci si mohou vybrat z nabídky nepovinných předmětů:
- na 1. stupni Informatika
- na 2. stupni ve všech ročnících již zmiňovaná Informatika a Seminář z matematiky pro žáky matematických tříd

Výuka Angličtiny je v naší šklole povinná od 3. ročníku. Všichni žáci mají však možnost navštěvovat Angličtinu od 1. ročníku formou zájmového kroužku.

Na prvním stupni pracují i další zájmové kroužky hra na flétnu, keramika, výtvarný a keramický kroužek, turisticko-poznávací kroužek, pohybové hry, mažoretky, fotbálek, němčina hrou, dramatický kroužek, Kroužek saunování, kroužek dovedných rukou, znaková řeč, aerobic, kroužek míčových her, grafomotorika a pěvecký sbor. Probíhá zde také výuka hry na klavír vedená učitelkou ze ZUŠ Veveří. Na druhém stupni žáci 9. ročníku navštěvují kroužky cvičení z českého jazyka a cvičení z matematiky.

Další mimoškolní a volnočasové aktivity školy:

Pravidelné výukové programy mimo školu:

Mimořádné školní akce:

Příklady akcí školní družiny:

Škola je po úplné rekonstrukci. Proběhly opravy veškerých interiérů a exteriérů školy, úprava dvora na volejbalové a basketbalové hřiště s umělým povrchem, výstavba sauny, oprava velké tělocvičny a vybudování učebny pracovního vyučování v suterénu školy. V současné době má škola zpracovánu studii na výstavbu nové větší tělocvičny a intenzivně hledá finanční prostředky na její realizaci.

Počet žáků školy se rok od roku zvyšuje. V roce 2003 muselo dokonce vedení školy pořádat MŠMT o navýšení kapacity školy na 730 žáků. Další navýšení proběhlo v průběhu šk. roku 2009/2010.

Počty žáků:

Jsme velice rádi, že má naše škola výbornou pověst a vážíme si důvěry rodičů.www.zssirotkova.cz