Omluvenky

  1. Omlouvání nepřítomnosti zpětně
  2. Nepřítomnost žáka je třeba omluvit řádným způsobem, tj. po ukončení nepřítomnosti písemně do omluvného listu v žákovské knížce, a v odůvodněných případech, (o kterých rozhoduje třídní učitel) je možné požadovat i lékařské potvrzení. Zjistí-li škola, že důvody na omluvence neodpovídají skutečnosti, (např., byl-li žák přistižen „za školou“ a následně rodiči omluven v rozporu se skutečným stavem věci), není povinna zameškané hodiny omluvit. Při nepřítomnosti žáka je třeba informovat školu do 48 hodin, a to buď telefonicky na čísle 541 211 944, s uvedením jména žáka, třídy, kterou navštěvuje a třídního učitele, kterému má být informace sdělena, nebo e-mailem na adresu příslušného třídního učitele.

  3. Odchod žáka ze školy
  4. Odchází-li žák ze školy, např. na lékařské vyšetření, v průběhu vyučování, je třeba předem omluvit jeho nepřítomnost písemně a žáka vyzvednout v budově školy, nebo mu do omluvenky napsat formulaci: „Přebírám odpovědnost, může odejít sám.“ Není-li tato formulace v omluvence uvedena, není možné žáka ze školy pustit.

  5. Omlouvání z důvodů předem plánované nepřítomnosti
  6. Omlouvání žáka z důvodu rekreačního pobytu s rodiči, sportovního soustředění, divadelního či pěveckého vystoupení atp., je třeba provádět předem formou žádosti o uvolnění z výuky. Vzor žádosti je zde.
    Nepřítomnost do jednoho dne výuky schvaluje třídní učitel.
    Žádost o dlouhodobější nepřítomnost třídní učitel doporučí či nedoporučí (např. v případě vysokého množství již dříve zameškaných hodin) ředitelství, které rozhodne a informaci o svém rozhodnutí předá třídnímu učiteli, který informuje zákonné zástupce žáka.