Platba za školní družinu

Placení ŠD

Úplatu zaplatí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka (dále jen plátce) jedenkrát do roka za období školního roku, a to splátkou 1600,- Kč do 15. dne měsíce září (jiný způsob rozdělení platby je možný po domluvě s vedením školy).

Úplata je splatná:

a) v hotovosti v kanceláři školy

b) bezhotovostním převodem na konto školy č. 32630621/0100

vedený u Komerční banky, variabilní symbol 88…… (rodné číslo dítěte před lomítkem)

Pokud plátce neuhradí úplatu podle tohoto pokynu včas nebo ve správné výši, zaplatí plátce penále ve výši 50% dlužné částky.

Pokud nebude úplata uhrazena po písemné výzvě, může být dítě ze vzdělávání ve školní družině na základě rozhodnutí ředitele školy vyloučeno.

Vybraná úplata včetně penále se stává součástí rozpočtu školy.